Blanketid

Elektroonselt täidetavad blanketid

 

Ehitamine

* Detailplaneeringu koostamise algatamise taotlus

* Ehitamisega seotud teatiste ja lubade taotluste vormid

* Kinnistu jagamise avaldus

 

Puurkaev

* Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

* Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotlus

* Puurkaevu või puuraugu puurimispäevik

* Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise taotlus

* Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatis

* Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m3 ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotlus

* Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatis

* Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatis

 

Raieluba

* Raieloa taotlus

Raieloa andmise tingimused ja kord

 

Kaevetööd

* Kaevetööde loa taotlus 

Kooskõlastused ja tingimused kaevetööde loa taotluse juurde

* Avariikaevetööde akt

Vihula valla kaevetööde eeskiri

 

Jäätmevedu

*  Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks

*  Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks

*  Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

 

Erateed

Avaldus erateedel talihoolduse teostamiseks

Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

 

Elukoha registreerimine

* Elukohateade

 

Lapsed

* Sünnitoetuse taotlus

* Sünnitoetuse taotlus  - teine osa (lapse 1. aastaseks saamisel)

* Ranitsatoetus

* Koolilõputoetus 9. klass

* Koolilõputoetus 12. klass, ametikool, kutsekool

* Tasuta sõidu tõendi taotlus

Taotlus sõidupiletite kompenseerimiseks

 

Sotsiaaltoetused

Taotlus toimetulekutoetuseks

* Hooldajatoetuse avalduse vorm 

* Avaldus sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimiseks

* Matusetoetuse taotlus

 

Külaseltsid

Külaseltside tegevustoetuse taotlus 

Taotluse eelarve 

* Aruanne 

Aruande lisa, kulude loetelu (Excel)

Vihula valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise kord

 

Avalikud üritused

* Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Vihula valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri

Üritus

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.