Eisma küla Hansumetsa mü DP

Eisma küla Hansumetsa kinnistule (katastritunnus 88703:002:1632) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 15.septembri 2011 korraldusega nr 319 detailplaneeringu koostamine. 

Eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 4 .

DP avalik väljapanek toimub 01 veebruarist kuni 15.veebruarini 2012.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP trassid

DP seletuskiri