Eisma küla Valteri mü DP

Eisma küla Valteri kinnistule (katastritunnus 88703:002:0005) on Vihula Vallavalitsuse 15.06.2016.a korraldusega nr 247 algatatud detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeringuala suurus on ca 5,8 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste määramine, juurdepääsu tagamine.
 
asendiplaan