Valdade sundliitmist ei toimu

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga.

 

Otsusest tulenevalt jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017 määrus nr 41 „Haljala valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" ja Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

 

Rohkem infot haldusreformi kohta

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-kaks-haldusreformi-maarust   

Valdade ühinemine

Vihula Vallavolikogu otsustas oma 11. mail 2017 toimunud istungil mitte nõustuda 15. veebruaril 2017 Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule, Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga.

 

[Vihula Vallavolikogu taotleb Vabariigi Valitsuselt Haljala, Rakvere, Sõmeru ja Vihula valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist ja 31.01.2017 määruse nr 41, millega ta kinnitas Haljala valla ja Vihula valla ühinemise, tühistamata jätmist.|]

 

Vihula Vallavolikogu seisukoht Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta 

Rahvas hääletas nelja valla ühinemise vastu

Vihula vallas osales rahvahääletusel 589 elanikku (33,95% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 49 ja vastu 540 isikut.
Sõmeru vallas osales rahvahääletusel 610 elanikku (21,1% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 7 ja vastu 603 isikut. 
Rakvere vallas osales rahvahääletusel 285 elanikku (16,2% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 11 ja vastu 274 isikut.
Haljala vallas osales rahvahääletusel 188 elanikku (9,25% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 33 ja vastu 155 isikut.
Küsitluslehele oli kantud küsimus „Kas olete nõus Rakvere valla ja Sõmeru valla ühendamisega Haljala valla ja Vihula vallaga?". Vastusevariandid "JAH" ja "EI".

VIHULA, HALJALA, SÕMERU JA RAKVERE VALLA ÜHINEMINE

Rahandusministeerium on edastanud Vihula vallale ettepaneku ühendada Haljala vald Rakvere vallaga, et  moodustada uus suur omavalitsusüksus, kuhu kuuluvad praegused Vihula, Haljala, Sõmeru ja Rakvere vallad. 

Vihula vallavolikogul tuleb hiljemalt 15. maiks 2017 esitada ettepaneku kohta arvamus.

Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine

Määruse eelnõu

Seletuskiri

Kaart  

Lahemaa valla moodustamine

15. detsembril Sagadis toimunud Haljala Vallavolikogu ja Vihula Vallavolikogu ühisel istungil otsustati ühehäälselt taotleda Lääne-Viru maakonnas haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel uus haldusüksus - Lahemaa vald.

Istungil vastuvõetud otsused: 
Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine 
Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine
Ühinemisleping koos lisadega (otsuse lisa nr 1)
Otsuse lisad: 2, 3 ja 4

Rahvaküsitlus seoses Haljala ja Vihula valla ühinemisläbirääkimistega

Rahvaküsitluse tulemused:
 
 
Nimekirja kantud hääleõiguslike elanike arv: 1750
 
Küsitluses osalenud isikute arv: 164 (9,37%)*, millest elektrooniliselt 90 (5,14%)* ja küsitluspunktides 74 (4,23%)
 
„JAH" vastanute arv: 128 (7,31%)*, millest elektrooniliselt 69 (3,94%)*
 
„EI" vastanute arv: 36 (2,06%)*, millest elektrooniliselt 21 (1,2%)*
 

* Sulgudes % tähistab, mitu % hääleõiguslikest elanikest hääletas vastavalt

Üldinfo

Haljala Vallavolikogu 20.09.2016 otsus nr 174 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" - tehti ettepanek Vihula volikogule.

Vihula Vallavolikogu 3.11.2016 otsus nr 150 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekuga nõustumine"

Vihula Vallavolikogu 3.11.2016 otsus nr 151 "Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekti heaks kiitmine ja avalikustamisele suunamine"


 
Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016 otsus nr 141 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" – tehti ettepanek Vihula, Haljala ja Rakvere volikogudele.

Haljala Vallavolikogu 19.04.2016 otsus nr 156 „Haldusterritoriaalse korralduse algatamise ettepanekuga nõustumine"

Vihula Vallavolikogu 12.05.2016 otsus nr 124 „Arvamuse andmine Kadrina Vallavolikogu otsusele"

Rakvere Vallavolikogu 25.05.2016 otsus nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekust keeldumine"

Haljala Vallavolikogu 20.09.2016 otsus nr 175 „Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine"

 

 
Kunda Linnavolikogu 22.02.2016 otsus nr 10 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku tegemine" – tehti ettepanek Viru-Nigula, Vihula, Haljala, Aseri ja Sõmeru volikogudele.

Sõmeru Vallavolikogu 23.03.2016 otsus nr 125 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja ühinemisettepanekust keeldumine"

Viru-Nigula Vallavolikogu 21.04.2016 otsus nr 10 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine"

Vihula Vallavolikogu 14.04.2016 otsus nr 121 „Arvamuse andmine Kunda Linnavolikogu otsusele"

Aseri Vallavolikogu 09.05.2016 otsus nr 31 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine"

Haljala Vallavolikogu 20.09.2016 otsus nr 173 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja ühinemisettepanekust keeldumine"

 

 
Loksa Linnavolikogu 20.01.2016 otsus nr 2 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" ja seletuskiri – tehti ettepanek Vihula, Haljala, Kadrina ja Kuusalu volikogudele.

Kadrina Vallavolikogu 17.02.2016 otsus nr 137 „Arvamuse andmine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ja ettepaneku tegemise ühinemisläbirääkimiste alustamiseks kohta

Haljala Vallavolikogu 15.03.2016 otsus nr 150 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja ühinemisettepanekust keeldumine"

Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2016 otsus nr 6 „Arvamuse andmine Loksa Linnavolikogu 20.01 2016 otsusele nr 2"

Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsus nr 114 „Arvamuse andmine Loksa Linnavolikogu otsusele"

 
 
Päevakohane info haldusreformist
Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus Rahandusministeeriumi veebis
http://haldusreform.fin.ee/