Käsmu Kaskni mü DP

Käsmu külas Kaskni maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0292) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 314 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

asendiplaan
Detailplaan ja tehnovõrgud – eskiis 23.12.2016
Maakasutuse sihtotstarbed – eskiis 23.12.2016
Seletuskiri – eskiis 24.01.2017