Käsmu küla Laane tee 21 mü DP

Käsmu küla Laane tee 21 maaüksusele (92201:014:0045) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.01.2011 korraldusega nr 18detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: maa sihtotstarbe muutmine ja valla munitsipaalomandisse taotlemine; ehitusõiguse määramine Käsmu küla veevärgi tsentraalsele puurkaevule ning veetöötlusjaamale; liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine. 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 22.06.2011 korraldusega nr 217.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr  117.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP trassid

DP seletuskiri