Käsmu küla Neeme tee 34 DP

Käsmu küla Neeme tee 34 maaüksusele  (92201:014:001; suurusega ca 4200 m²)  on algatatud Vihula Vallavalitsuse 20.mai 2008 korraldusega nr 526 DP. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 89.

DP hoonestus

DP trassid

DP seletuskiri

DP asendiplaan