Käsmu küla Põllu tn 11 ja Põllu tn 13 DP

Käsmu küla Põllu tn 11 (92201:014:1464) ja Põllu tn 13 (92201:014:0027) maaüksustele on algatatud Vihula vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 369 detailplaneeringu koostamine. 

DP eesmärk on ehitusõiguse täpsustamine Põllu tn 11 ja ehitusõiguse määramine Põllu tn 13 maaüksusel elamule ja abihoone(te)le; parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine. 

DP on vastu võetud vallavalitsuse  17.05.2011 korraldusega nr 166.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 118.

DP  hoonestus

DP  kontaktvööndi analüüs

DP  trassid

DP  seletuskiri

DP  asendiplaan