Käsmu, Lainela mü DP

Käsmu külas, Lainela maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0004) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusega nr 132 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 2-3 elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.