15.03.17

Käsmu külas Ranna tee 13 maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0281) on algatatud vallavalitsuse 8.03.2017 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

 

Asendiplaan

Vallavalitsuse korraldus

Toimetaja: TANEL SÄRGAVA