Käsmu küla Ranna tee 2a (Käsmu muul) DP

Käsmu küla Ranna tee 2a maaüksusele (92201:014:0013, Käsmu muul) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 11.märts 2004 korraldusega nr 125 detailplaneering.
Maaüksuse suurus on ca 3000 m ². 
Vastavalt 2010 a üle vaadatud lähteseisukohtadele on planeeringu eesmärkideks ehitusõiguse määramine sadamahoonele (merepäästele ja rannakaluritele) , maaüksuse piiride osaline muutmine, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine. 

DP asendiplaan

DP joonis

DP seletuskiri