Koljaku küla Ligedama mü DP

Koljaku küla Ligedama kinnistule (88703:001:0080, 19,5 ha) ja lähiümbrusele on algatatud vallavalitsuse 25.09.2012 korralduseganr 921 detailplaneeringu koostamine. 

DP eesmärgid: ehitusõiguse määramine uute hoonete püstitamiseks, olemasolevate laiendamiseks, juurdepääsude, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine. 

DP asendiplaan

DP lähteplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri

Puhkemaja eskiis 

Sauna eskiis

DP kehtestamine -vallavolikogu 16.04.2014 otsusega nr 43.