Korrad Eeskirjad

Õigusaktid

 

Võsu Spordihoone asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks 

Vallavara valitsemise kord 

Vihula valla hankekord 

Vihula valla esindamise kord 

Vihula valla tunnustuse avaldamise kord 

Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade kehtestamine 

Reklaamimaksu kehtestamine 

Vihula valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri 

Vihula valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord 

Projektlaagri läbiviimise kord 

Võsupere lasteaed-raamatukogu-külakeskuse kasutuskord 

Vihula valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamine 

Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri 

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute müümise ja tasuta võõrandamise kord 

Vihula valla kriisikomisjoni põhimäärus 

Vihula Valla Veevärk Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine 

Vihula Valla Veevärk Osaühingu osakapitali suurendamine 

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 - LISAD

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 

Sihtasutuse Võsu Kuurort asutamine ja põhikirja kinnitamine 

Aleviku- ja külavanema statuut 

Vihula valla finantsjuhtimise kord 

Vihula valla raamatupidamise sise-eeskiri 

Vihula Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgajuhend 

Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad 

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva ametikoha kinnitamine 

Vihula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord 

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord 

Valimisjaoskondade moodustamine 

 

 

Sotsiaal- ja haridusvaldkonda puudutavad õigusaktid

 


Võsu Kooli arengukava aastateks 2015-2019

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas

Sotsiaalteenuste osutamise kord Vihula vallas

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend

Sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi kehtestamine

Sotsiaaltranspordi teenustasude osaline kehtestamine

Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine

Koduteenuste loetelu, tasuliste sotsiaalteenuste hindade ja eluruumi kohandamise teenuse piirmäärade kehtestamine

Hooldajatoetuse maksmise kord

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Vihula vallas

Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vihula valla koolide lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu, lasteaeda toomise, lasteaiast äraviimise, puudumise ja väljaarvamise kord

Vihula valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu maksmise kord 

Võsu Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord 

Võsu Kooli põhimäärus

Koolivaheajad 2017/2018. õppeaastal Võsu Koolis

Vihula vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord 

Õpilastele sõidusoodustuste määramise ja maksmise kord 

Küsimuste lahendamise delegeerimine 

Koolieelse lasteasutuse ning lasteaed-algkooli juhataja ja munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Võsu koolis 2017. aastaks

 

 

Ehitus- ja planeerimisvaldkonda ning maaküsimusi puudutavad õigusaktid

 

Vihula valla ehitusmäärus 

Vihula valla üldplaneering

Vihula valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine 

Vihula valla kaevetööde eeskiri 

Liikluspindadele nime määramine 

Kohalikele tänavatele nime määramine 

Kohanime määramine 

Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine 

Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine

Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 4 ja 5 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele 

Maareformi seaduse § 10 lg 3 ja Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele 

Maakorraldusseaduse § 3 lg 1 ja ümberkruntimiskava koostamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele

Maakatastriseaduse § 18 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele 

Kohanimeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

 

 

Keskkonna valdkonda puudutavad õigusaktid

 

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vihula valla jäätmekava 2014 - 2020

Vihula valla heakorra eeskiri 

Vihula valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vihula vallas 

Vihula valla jäätmehoolduseeskiri 

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 

Teenustasu piirhinna kehtestamine 

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord