Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.08.2017 teostab olmejäätmete vedu Vihula valla haldusterritooriumil

                                  Eesti Keskkonnateenused AS

 

Kontaktid: lühinumber 19199; Tallinn, Rapla, Rakvere - 640 08 00
Piirkonna müügiesindaja: Rainer Randveer tel. 5155417
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee; rakvere@keskkonnateenused.ee

 

KÜSIMUSED, SELGITUSED:

 

Teenindamisest Võsu alevikus, Käsmu, Vergi ja Eisma külas

Teenuse osutamine toimub varasemalt, Ragn-Sells AS teenindusperioodil toimunud tühjendusega samadel alustel. Jäätmed tuleb üle anda konteineris. Erisus on Võsu alevikus ja Eisma külas „väikekoht" nimetust sisaldavate kinnistute puhul, kus jäätmed kogutakse kohandatud väikebussiga, mis mahub sõitma piirkonna sisestel kitsastel teedel, eesmärgiga koguda võimalikult suures ulatutes jäätmeid kinnistutelt. Nendes piirkondades tuleks paigaldada konteinerisse 100 - 150 l jäätmekott, mille kaal on orienteeruvalt 10 kg ja sulgeda see tühjenduspäeval, et jäätmevedajad saaksid tõsta selle koti ühes tükis konteinerist välja ja laadida väikebussi, et siis hiljem suurele jäätmeveokile ümber laadida. Sama kehtib ka juhul kui on näiteks 240 l konteineri kasutaja, sinna saab siis panna 2 suuremat jäätmekotti, kuhu on jäätmed paigutatud.

Eisma külas on „väikekoht" nimetust sisaldavate kinnistute puhul lubatud jäätmeid üle anda ka konteineri või jäätmekotiga (tegemist on valla üldplaneeringu mõistes hajaasustusega alaga). Tühjenduspäeval tuleks tõsta jäätmekott või lükata konteiner (varustada kinnistu nimega – ehitusteibi tükil näit) juurdepääsuteega piirneva kinnistu osale. Jäätmekotti on lubatud kasutada juhul kui kinnistu omanik tagab selle üleandmise jäätmevedajale kahjustamata (lindude, loomade poolt katki kiskumata) kujul.

 

Mis muutub valla teistes piirkondades jäätmete kogumisel ja veol

Teistes piirkondades muutusi ei ole. Jäätmete kogumine toimub samadel alustel kui seni on toimunud.

 

Konteineri rentimine

Konteinereid on võimalik rentida nii Eesti Keskkonnateenused AS-lt kui jätkata (meie andmetel) Ragn-Sells AS rendikonteinerite kasutamist.

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilisest vabastamisest

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilist vabastamist saab taotleda Vihula Vallavalitsuselt juhul kui talveperioodil kinnistut ei kasutata. Maksimaalne perioodilise vabastamise õigus on vallavalitsusel anda alates 01. oktoobrist kuni 30. aprillini ja kuni viieks aastaks s.o. 2017 – 2022.

Blankett Vihula valla kodulehel http://www.vihula.ee/korraldatud-jaatmevedu

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisest

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist on võimalik taotleda kinnistute osas mida ei kasutata.

 

Veograafikust sagedasem tühjendussagedus

Tühjendussagedused tiheasustusega aladel (Võsu, Käsmu, Vergi) vähemalt iga 28 päeva järel, hajaasustuses vähemalt iga 84 päeva järel

Veograafikust sagedasema veograafiku soovist tuleb teavitada vedajat (kontaktandmed leiate käesoleva teate algusest või teenuse lepingust)

 

Veograafikust harvem tühjendussagedus

Kui Lepinguga saadetud hajaasustusega piirkondadesse on märgitud tühjendus iga kuu ja kui soovitakse tühjendust näit. iga 84 päeva järel e. üks kord kvartalis (iga kolme kuu järel) siis tuleks lepingusse juurde kirjutada (e-postiga saates), et tegemist on hajaasustusega ja soovitakse tühjendust iga näit. 84 päeva järel. Paluge teha veograafikus vastav korrektuur ja saata uus veograafik.

 

Ei ole saanud lepingut Eesti Keskkonnateenused AS-lt

Pöörduge ülaltoodud Eesti Keskkonnateenused kontaktandmetel.

 

Teenuse osutamisest pühapäeval

Alates 01. augustist alustatakse vedu väljasaadetud veograafiku alusel ja veopäevadel. Edaspidi, 2018 aasta alguses, kui teenuse tavapärane ja normaalne rütm on saavutatud, on teenuse pakkuja pidanud reaalseks, et kevadest on võimalik rakendada tühjenduspäevana pühapäeva.

 

Olmejäätmete vedu reguleerivad õigusaktid:

 

Jäätmeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017002

 

Vihula valla jäätmehoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017004?leiaKehtiv

 

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017005?leiaKehtiv

 

 

 

Vihula Vallavalitsuse kontaktisik:

keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg, 325 8643; 5051127; sulev.kiviberg@vihula.ee


Blanketid:

TAOTLUS korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks (1.oktoober - 30.aprill)

TAOTLUS korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks
 
TAOTLUS ühise jäätmemahuti kasutamiseks


Täiendav info: Sulev Kiviberg /keskkonnanõunik/ Tel 32 58 643, 5051127 
sulev.kiviberg@vihula.ee 


... ... ... ... ... ... ...
Pakendikonteinerite asukohad
... ... ... ... ... ... ...


Vihula valla  jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vihula valla jäätmekava 2014 - 2020

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Teenustasu piirhinna kehtestamine

Rohkem infot: http://www.envir.ee/379654