Lobi küla Vanahoone mü DP

Lobi küla Vanahoone mü (88703:001:1260; ca 0,9 ha) on algatatud Vihula vallavalitsuse 19.oktoobri 2010 korraldusega nr 436 detailplaneering. 
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine, piirimuutuse ettepaneku tegemine, tehnovõrkude lahendamine.

DP asendiplaan