Noorsootööst Vihula vallas

 

Suve hakul tegi Eesti noorsootöö keskus ettepaneku Loksale ja Kuusalule moodustada koostöögrupp eesmärgiga parandada nende piirkonna noorsootöö kvaliteeti. Loksa linn tegi omakorda ettepaneku kutsuda ka Vihula vald nende koostöögruppi, Eesti noorsootöö keskus kiitis selle mõtte heaks. Juunis toimus Loksa linnas koostöögrupi esimene kohtumine, kus selgitati välja tegevuse eesmärgid ja tulemused. Loksa koostöögrupi esimese mooduli koolitus toimus Jõelähtmel, kus tutvustati meile ülesandeid, mida hakkame kahe aasta jooksul täitma. Ühine eesmärk on kolme KOVi noorte liitmine, lähtudes nende huvidest ja vajadustest. Suurimaks väljakutseks on noorsootöö kvaliteedi hindamine, mis annab Vihula valla noorsootöö hetkeolukorra ülevaate.

Vihula valla noorsootöö kvaliteedihindamine on nüüdseks möödas ja tulemused käes, Vihula valla noorsootöö sai 4 punktist 1,6 punkti, mis ei ole just hea näitaja.

Hindamise lõppraportist selgus, et Vihula vallas on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootööks Võsu kooli, Võsu Spordihoone ja MTÜ Vihula valla noorteklubina ning välishindajate hinnangust selgus, et Vihula vallas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad, kes noortega tegelevad nii koolis kui väljaspool kooli.

Heade näitajate poolest jäid silma soodsate tingimuste loomine noorte osaluskogemuse saamiseks ning soodsad võimalused noorte ettevõtluse suurendamiseks.

Vihula valla noorsootöö nõrgaks kohaks on vähene kodanikuteadlikkus, kodanikualgatuse vähene soodustamine, noorte mittekaasamine otsustusprotsessidesse, õpikogemuste vähene arvestamine koolis, noortele suunatud info noorteni mittejõudmine. Puudustena märgiti ära ka koostöövõrgustiku puudumist, noorsootöö valdkonna puudulikku dokumentatsiooni ja kvaliteetse nõustamise teenust noortele ning noorsootöö teenuse pakkumiseks puuduvad ruumid ja vastav sisustus.

Nende olulisemate punktidega tuleks hakata tegelema, et noorsootöö taset Vihula vallas parandada.

Esimesed sammud noorsootöö kvaliteedi parandamiseks on tehtud: Vihula valla ja MTÜ Vihula valla noorteklubi vahel sõlmiti detsembris 2016 koostööleping, mille eesmärgiks on kaasata noorteklubi noorsootöö korraldamisse Vihula vallas.

Samuti sai Vihula valla arengukava aastateks 2017-2025  täiendust noorsootöö valdkonnas.

Loksa koostöögrupi teise mooduli koolitusel, kus kaardistati KOV-ide hetkeolukord, selgus tugevustena valla märkimisväärne toetus huvihariduse andmiseks; võimalus saada ruumid avatud noorsootöö teenuse pakkumiseks; MTÜ olemasolu, mis on valmis kordineerima noorsootööd Vihula vallas; noorte soov ja loodud võimalused kogukonda panustada.

Nõrkustena toodi välja järgmised punktid:  puudub avatud noorsootöö teenus; hajaasustus KOV-is, mis on takistuseks koolivälisel huvitegevusel; huviringides osalemise liigne sõltumine koolibussidest; 13aastastele ja vanematele suunatud huviringide puudus; koolist väljaspool tegevuse puudumine ja puudub noorte nõustamisvajaduse märkamise ning suunamise puudumine. Arendamist vajab noorte kaasamine otsustusprotsessi ja kogukonna tegevustesse, rahvusvahelise noorsootöö võimaldamine ja noortele suunatud info kättesaadavus.

Koostöös Kuusalu ja Loksaga panime paika Loksa KTG visiooni ja strateegilised eesmärgid, millest lähtudes koostame Loksa ja Kuusaluga tegevuskava ja hakkame tegevusi läbi viima, et kolme KOV-i piirkonnas arendada noorsootöö teenust.

Kuna 2017 aasta on Laste ja noorte kultuuriaasata, mis väärtustab noori nii looja kui ka publikuna, siis pöörakem rohkem tähelepanu noortele ja nende tegemistele.

 

 

Andres Truman