Õigusaktid 2008

14.02.2008 määrus nr 68 Reservfondi käsutamise kord

13.03.2008 määrus nr 69 Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused

10.04.2008 määrus nr 70 Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine

10.04.2008 määrus nr 71 Vähekindlustatud pere sissetuleku piiri muutmine (kehtetu alates 01.05.2009)

10.04.2008 määrus nr 72 Vihula Vallavolikogu 09.02.2006 määruse nr 9 "Vihula Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgaastmete, palgaastmestikule vastavate kuupalgamäärade, palgakorralduse aluste kinnitamine" muutmine 

15.05.2008 määrus nr 73 Maakatastriseaduse § 18 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele

12.06.2008 määrus nr 74 Vihula valla 2007.a majandusaasta aruande kinnitamine

11.09.2008 määrus nr 75 Vihula valla arengukava aastani 2011täitmine ja muutmine

09.10.2008 määrus nr 76 Vihula valla jäätmekava aastateks 2008-2011 vastuvõtmine

09.10.2008 määrus nr 77 Vihula valla 2008.a eelarve muutmine nr 1(Lisad 1 ja 2)

09.10.2008 määrus nr 78 Vihula valla 2008.a lisaeelarve nr 1(Lisa12 ja 3)

09.10.2008 määrus nr 79 Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrusega nr 20 kinnitatud "VIhula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele tasu ning hüvituse suuruse ja maksmise kord" § 4 lõike 2 muutmine

09.10.2008 määrus nr 80 Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

13.11.2008 määrus nr 81 Vihula valla 2009.aasta eelarve I lugemine
EA koond
EA tulud
EA finantseerimistehingud
EA asutuste lõikes
EA asutuste tegevuskulud majandusliku sisu järgi
EA seletuskiri

11.12.2008 määrus nr 82 Vihula valla 2008.aasta eelarve muutmine nr 2 (Lisad 1 ja 2)

11.12.2008 määrus nr 83 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vihula vallas

11.12.2008 määrus nr 84 Maamaksumäära kehtestamine 2009.aastaks