Õigusaktid 2010

10.12.2009 määrus nr 1 "Vihula valla 2009.aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. kulud
5. finantseerimistehingud

10.12.2009 määrus nr 2 "Vihula valla 2009.aasta eelarve muutmise nr 2 vastuvõtmine
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. kulud

14.01.2010 määrus nr 3 ""Vihula Vallavolikogu 09.02.2006 määruse nr 9 "Vihula Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgaastmete, palgaastmestikule vastavate kuupalgamäärade, palgakorralduse aluste kinnitamine" muutmine""

14.01.2010 määrus nr 4 "Maamaksumäära kehtestamine 2010. aastaks"

14.01.2010 määrus nr 5 "Vihula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine"

11.02.2010 määrus nr 6 "Võsu Põhikooli arengukava aastateks 2010-2013 kinnitamine"

11.02.2010 määrus nr 7 "Vihula valla 2010.aasta eelarve vastuvõtmine"
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. finantseerimistehingud
5. kulud

11.02.2010 määrus nr 8 "Vihula valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine"

13.05.2010 määrus nr 9 "Vihula valla 2009.a majandusaasta aruande kinnitamine"

13.05.2010 määrus nr 10 "Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine"
1. koond
2. tulude koond
3. kulud
4. kulude koond

13.05.2010 määrus nr 11 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 1 vastuvõtmine"
1. koond
2. kulude koond
3. kulud

17.06.2010 määrus nr 12 "Sihtasutuse Võsu Kuurort asutamine ja põhikirja kinnitamine"

22.06.2010 määrus nr 13 "Vihula Valla Veevärk Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine"

12.08.2010 määrus nr 14 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord"

12.08.2010 määrus nr 15 "Vihula valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord"
Lisa 1 "Vihula valla eelarvest toetuse taotlemise avaldus"
Lisa 2 "Eelarve ja finantseerijad"
Lisa 3 "Toetusleping"
Lisa 4 "Toetuse kasutamise aruanne"

09.09.2010 määrus nr 16 "Vihula valla avaliku korra eeskiri"   -kehtetu alates 20.04.2012

14.10.2010 määrus nr 17 "Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine"
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. asutused

14.10.2010 määrus nr 18 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 2 vastuvõtmine"
1. kulude koond
2. asutused

14.10.2010 määrus nr 19 "Vihula valla arengukava aastani 2011 muutmine nr 5"

14.10.2010 määrus nr 20 "Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuuri aastateks 2010 - 2023 kinnitamine"
1. arengukava
2. korrektuur

11.11.2010 määrus nr 21 "Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel"

11.11.2010 määrus nr 22 "Vihula Vallavolikogu 12.08.2009 määruse nr 104 "Sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas" muutmine"

11.11.2010 määrus nr 23 "Vihula valla 2010.a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine"
1. koond
2. tulude koond
3. kulude koond
4. asutused

11.11.2010 määrus nr 24 "Vihula Vallavolikogu 14.01.2010 määruse nr 3 "Vihula vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgaastmete, palgaastmestikule vastavate kuupalgamäärade, palgakorralduse aluste kinnitamine" muutmine"

11.11.2010 määrus nr 25 "Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri"

09.12.2010 määrus nr 26 "Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 4 vastuvõtmine"

09.12.2010 määrus nr 27 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 3 vastuvõtmine"

09.12.2010 määrus nr 28 "Maamaksumäära kehtestamine 2011.aastaks"

09.12.2010 määrus nr 29 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord"

09.12.2010 määrus nr 30 "Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"

09.12.2010 määrus nr 31 "Vihula Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord"

09.12.2010 määrus nr 32 "Seoses euro kasutusele võtmisega Vihula Vallavolikogu õigusaktide muutmine"