Õigusaktid 2013

07.02.2013 määrus nr 69 "Vihula valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine"
Lisa 1 - tulud
Lisa 2 - kulud
Lisa 3 - investeerimis- ja finantseerimistehingud
Lisa - eelarve seletuskiri

07.02.2013 määrus nr 70 "Vihula valla tunnustuse avaldamise kord"

07.02.2013 määrus nr 71 "Vihula valla finantsjuhtimise kord" 

14.03.2013 määrus nr 72 "Vihula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine"

16.05.2013 määrus nr 73 "Võsu Kooli põhimääruse muutmine"

16.05.2013 määrus nr 74 "Vihula valla kaevetööde eeskiri"

15.08.2013 määrus nr 75 "Vihula valla 2013. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine"
Lisa 1 - tulud
Lisa 2 - kulud
Lisa 3 - investeerimistegevus
Lisa 4 - finantseerimistegevus

15.08.2013 määrus nr 76 "Vihula valla ehitusmääruse muutmine"

15.08.2013 määrus nr 77 "Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 - 2024 kinnitamine"

18.09.2013 määrus nr 78 "Vihula valla 2013.aasta lisaeelarve nr 2 kinnitamine"
Lisa 1 - tulud
Lisa 2 - kulud
Lisa 3 - investeerimistegevus

10.10.2013 määrus nr 79 "Vihula valla arengukava aastani 2025 lisa 1 "Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016" muutmine"

21.11.2013 määrus nr 1 
"Vihula Vallavolikogu 22.12.2011 määruse nr 50 "Vihula valla omavalitsusteenistuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgaastmestiku, kuupalgamäärade ning palgakorralduse aluste kinnitamine" muutmine"

12.12.2013 määrus nr 2
"Vihula valla 2013.aasta lisaeelarve nr 3 kinnitamine"
lisa nr 1 - tulud
lisa nr 2 - kulud
lisa nr 3 - investeerimistehingud
lisa nr 4 - finantseerimistehingud

12.12.2013 määrus nr 3
"Vihula valla arengukava aastani 2025 lisa 1 "Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017" asendamine uue lisaga nr 1

12.12.2013 määrus nr 4
"Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 määruse nr 70 "Vihula valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine"

12.12.2013 määrus nr 5
"Vihula Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgajuhend"