Palmse küla Päikesevälja mü DP

Palmse külas Päikesevälja maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0170) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 20 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

 

Asendiplaan

Seletuskiri

Põhiplaan