Pedassaare küla Kamariku mü DP

Pedassaare külas Kamariku maaüksusele (katastritunnus 88703:001:0027) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.10.2016 korraldusega nr 383 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.
 
asendiplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri