Vainupea küla Härma mü DP

Vainupea küla Härma kinnistule (katastritunnus 88703:002:0106) on algatatud vallavalitsuse 03.10.2012 korraldusega nr 951 detailplaneeringu koostamine. 

DP eesmärgid: kinnistu jagamine ja sihtotstarvete määramine, juurdepääsu lahendamine avalikult kasutatavalt teelt, ehitusõiguse määramine suvilatele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine. 

DP asendiplaan