Vergi küla Pihlaka mü DP

Vergi küla Pihlaka kinnistule (katastritunnus  88703:001:0193, elamumaa, 0,65 ha) ja lähiümbrusele on Vihula Vallavalitsuse korraldusega 22.juuli 2014 nr 295 algatati detailplaneeringu koostamine.

 

Dp eesmärgiks on kinnistu kaheks jagamine ja kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine. 

DP asendiplaan 

DP lähteplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri