Vergi küla Pressi mü DP

Vergi küla Pressi maaüksusele  (88703:001:2323; ca 0,3 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 04.03.2008 korraldusega nr 70

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele, liikluse, kitsenduste, piirangute määramine. 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 22.06.2011 korraldusega nr 216.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 119.

DP joonis

DP tugiplaan

DP seletuskiri

DP asendiplaan (väljavõte üldplaneerignust)

DP asendiplaan

DP lähteülesanne

DP kooskõlasused