Vergi küla Tülli II mü DP

Vergi küla Tülli II maaüksusele (88703:001:0240) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 31.03.2010 korraldusega nr 160detailplaneeringu koostamine.
Eesmärgiks on maa sihtotstabe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, tehnosüsteemide lahendamine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 144.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 120.

DP lähteplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP situatsiooniskeem

DP tehnovõrgud

DP asendiplaan