Vihula küla Sikkani ja Ausliku mü DP

Vihula küla Sikkani (88702:001:1011) ja Ausliku (88702:001:1031) maaüksustele on algatatud vallavalitsuse 23.09.2008 korraldusega nr 1334 DP. 
Maaüksuste suurus kokku 16 ha. 
Eesmärk on ehitusõiguse määramine veiselauda ehitamiseks; liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. 
DP on vastu võetud vallavalitsuse 20.10.2009 korraldusega nr 766.
DP avalik väljapanek toimus 09.11 - 23.11.2009 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel. 
DP avalik arutelu toimus 21.12.2009 algusega kell 17.30 Vihula Lasteaed-Algkoolis. 
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 58.
DP eskiis 
DP seletuskiri 
DP asendiplaan