Võsu aleviku Kalda tn 16 DP

Võsu alevikus Kalda tn 16 maaüksusele (katastritunnus 92201:003:0530) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 92 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2552 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kaheks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. 

 

Asukohaskeem

Tugiplaan

Põhijoonis

Seletuskiri 

 

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 199