Võsu aleviku Mere tn 16 a DP

Võsu aleviku Mere tn 16a kinnistule (katastritunnus 92201:001:1020)  on algatatud üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine vallavolikogu 18.09.2014 otsusega nr 53

 
DP eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitseliste kitsenduste ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 otsusega nr 86.
 
DP asendiplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri

tehnovõrgud