Võsu alevik Mere tn 16 DP

Võsu aleviku Mere tn 16 maaüksusele (katastritunnus 92201:001:0012) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.12.2011 korraldusega nr 686 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: ehitusõiguse määramine ärihoonele ja elamule, maa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaast elamumaaks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

DP lähteseisukohtade ja eskiiside tutvustamine 30.novembril 2012 kell 10.00 vallamajas, Mere tn 6, Võsul.

DP asendiplaan 

tiitelleht

seletuskiri

kontaktivööndi analüüs

situatsiooniskeem

põhijoonis

tugiplaan