Võsu alevik Metsa tn 3 DP

Võsu aleviku Metsa tn 3 kinnistu (92201:002:1210, 0,45 ha) ja lähiümbruse detailplaneering  on kehtestatud Vihula Vallavolikogu otsusega  12.03.2015 nr 68

Planeeringu eesmärgid: ehitusõiguse määramine elamuehituseks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.


Asendiplaan

DP olemasolev olukord

DP situatsiooniskeem

DP seletuskiri

DP põhijoonis

DP teeservituudi joonis