Võsu alevik Spordi tn 16 DP (Jäätmejaam)

Võsu aleviku Spordi tn 16 maaüksusele (Jäätmejaam, katastritunnus 92201:003:0006) on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsusega nr  146 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine jäätmejaama hoonetele ja taristule ning looduskaitseliste piirangute, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korralduseganr 326.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 179

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri


Jäätmejaama projekt