Võsu aleviku Vabaduse tn 13 DP

Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistule (katastritunnus 92291:001:0440) on Vihula Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 271 algatatud detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine, eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.
 
asendiplaan

Planeeringuala suurust on muudetud vallavalitsuse 15.11.2016 korraldusega nr 425.