Võsu ranna ja parkmetsa mü DP (vabaõhulava)

aleviku Võsu ranna ja parkmetsa maaüksusele(92201:001:0011) ja osale piirnevale maaüksusele (92201:001:0160) (Võsu vabaõhulava maa-ala) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.septembri 2010 otsusega nr 72  detailplaneering.

DP eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine vabaõhulava ehitamiseks; promenaadi, liikluskorralduse ning tehnovõrkude lahendamine; looduskaitsealaste abinõude ning vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha. 

Dp on vastu võetud vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 15.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 164.

DP tiitelleht

DP fotod

DP geoalus

DP hoonestus

DP illustreeriv materjal

DP koosseis

DP kruntideks jagamine

DP ortofoto

DP seletuskiri 

DP sihtotstarbed

DP tugiplaan

DP välisvõrgud

DP üldskeem

Lisaks:  

Plaan ja vaated 

Promenaadi ja tugiteenuste parkla tehnilised andmed 

Tribüüni ja tantsuplatsi tehnilised andmed 

Vabaõhulava tehnilised andmed 

Laululava lõiked 12 ja 3