Võsu alevik Jaanioja 10 mü DP

Võsu aleviku Jaanioja 10 maaüksusele (92201:003:0035; 0,7 ha) on algatatud vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 206 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine. 

DP on kehtestatud volikogu 11.10.2012 otsusega nr 192 

DP asendiplaan

DP maa-ala plaan

DP situatsiooniskeem

DP seletuskiri

DP põhijoonis