Võsu alevik Jõe tn 6b ja osa Jõe tn 6a DP

Võsu aleviku Jõe tn 6 b kinnistule (katastri-tunnus 92201:001:0044) 
eesmärgiga ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonele, taristu ja kitsenduste määramiseks 

ning osale Jõe tn 6 a kinnistule (katastritunnus 92201:001:0043) 
kitsenduste ja servituudivajaduste määramiseks ja täpsustamiseks

on algatatud Vihula Vallavalitsuse  18.10.2011 korraldausega nr 508 detailplaneeringu koostamine.

DP on kehtestatud volikogu 11.10.2012 otsusega nr 193 

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri