Võsu sadama laienduse DP

Võsu sadama, Võsu aleviku Piiri tn 6 maaüksusele (katastritunnus 88701:001:0334, 1,48 ha, tootmismaa) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.04.2015 otsusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning  keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.
 

tiitelleht
asukohaskeem
lähteplaan
planeeringulahendus
seletuskiri
asendiplaan