Võsupere ja Palmse külade ÜVK rajamine

21.11.16

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega 14.06.2016 kaasrahastatakse Keskkonnaprogrammist OÜ Vihula Valla Veevärgi projekti "Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine".
 
Projekti raames Võsupere ja Palmse külades:

1.       Rekonstrueeritakse puurkaevpumpla veetöötlusjaamaks.

2.       Rajatakse reoveepuhastusjaam

3.       Rajatakse ühiskanalisatsioonivõrk

4.       Rekonstrueeritakse ühisveevärk

 

Projekti tulemusena tagatakse joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele, parandatakse veevärgi varustuskindlust, luuakse ühiskanalisatsioon ja keskne reoveekäitlus
 
Projekti elluviimiseks vajalikud hanked viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas:
https://riigihanked.riik.ee/
 
Projekti tegevused:
Projekteerimistööd, mille käigus teostatakse vajalikud uuringud ja projekteeritakse rajatised
Ehitustööd
Omanikujärelevalve.