Võsu alevik Veetöötlusjaama DP

Võsu aleviku Võsu ranna osale maaüksusele (92201:001:0011) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 08.03.2011 korraldusega nr 80detailplaneeringu (DP) koostamine.

DP eesmärk on uue, ca 2 ha suuruse katastriüksuse moodustamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine veetöötlusjaamale ning tehnovõrkudele ja rajatistele, s.h puurkaevule. 

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsusega nr 147.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP  trassid